નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ
અમદાવાદ

View your Marks statement and OMR answer sheet

Test held on Date : 18th Aug, 2019

                                EXAM.  :
                               Roll No. :
 Enter your 5 digit Roll No.     
                            Birthdate :       
DD MM YYYY
      
               Enter Image Text :