News

  • જે વિદ્યાર્થીઓનું ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું B.Com 2020 નું પરીક્ષાનું પરિણામ હાલમાં આવેલ છે. તેવા વિદ્યાર્થીઓનું રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગયેલ છે.

Important Message

  • Help Line Number

    1. 7801832468

    2. 7801833564

    Time : 11:00 a.m. to 5:00 p.m. (Working days only)

  • Click here for PIN Purchase
  • Click here to apply for PEC