News

 • Consent and Alteration of choice filling (Round-4) has been started

 • (૧)      ‘ફી’ ભરેલ હોય અને રીપોર્ટીંગ કરેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લઇ શકશે નહિ.

 • (૨)      ફક્ત પ્રવેશ વંચિત વિદ્યાર્થીઓ કે જેનો મેરીટ રેન્ક હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓજ ભાગ લઇ શકશે.

 • (૩)     આ રાઉન્ડમાં ભાગ લેવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ સંમતિ (Consent) આપવાની રહેશે. સંમતિ (Consent) આપ્યા પછીજ પોતાની કોલેજ ચોઇસ બદલી શકશે.

 • (୪)      રાઉન્ડ 3 પછીની જેતે કોલેજની ખાલી જગ્યાનું લીસ્ટ વેબસાઇટ પર મુકેલ છે.

Important Message

 • Help Line Number

  1. 1800- 233-77777

  2. 079–27912456 / 27910028

  3. 8401203810

  4. 7801833564

  5. 9157328353

  6. 8401028133

  Time : 11:00 a.m. to 5:00 p.m. (Working days only)