News

  • PIN Purchase and Round 6 Registration has been started.
  • PIN તારીખ ૩૧ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૦ સુધી online મેળવી શકાશે અને રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ તારીખ ૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધી ભરી શકાશે.
  • PIN લેવાનો રહી ગયેલ હોય / રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરવાનું રહી ગયેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગુજરાત બોર્ડની પુરક પરીક્ષાનું પરિણામ આવ્યા બાદ PIN વિતરણ તથા રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા કરીને ઓનલાઈન જ પ્રવેશ પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.

Important Message