News

  • Mock Round Result has been declared.
  • This is not final seat allotment, so those who are not allotted any college they can change own choices (22, 23 and 24th June) keeping in mind the cutoff percentage of respective college.
    Note: - Cutoff percentage and rank are displayed on website in download section.
  • મોક રાઉન્ડનું પરિણામ જાહેર કરેલ છે જે ફાઈનલ અલોટમેન્ટ નથી, જે વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ કોલેજમાં પ્રવેશ મળેલ નથી તેઓએ જે તે કોલેજનાં કટ-ઓફ્ ની ટકાવારી ધ્યાનમાં રાખીને ફરીવાર (22, 23 અને 24 જુન) પોતાના લોગ-ઈન આઈડીથી કોલેજની પસંદગી કરવી.
    નોંધ – દરેક કોલેજની કટ-ઓફ્ ની ટકાવારી અને રેન્ક વેબસાઈટ પર ડાઉનલોડ સેક્શનમાં મુકેલ છે.

Important Message